tel. 071-4033408

 
Privacy
laatste nieuwsnieuws_2.html
privacy

Fergusontandarts streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring  informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.


Persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aaan ons worden vestrekt om te verwerken.


Wij kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

* NAW gegevens

* Geslacht

* E-mailadres

* Telefoonnummers

* Gegevens betreffende uw gezondheid

* Naam van uw zorgverzekeraar

* Naam van uw andere zorgverleners

* Tijdstip van uw afspraak

* Betalingsgegevens


Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens vewerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patienten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG


Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* Het aanmaken van uw account om u bij de praktijk in te schrijven

* het bijhouden van uw medisch dossier

* Het inplannen van een afspraak

* Het uitvoeren van een behandeling

* Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren

* Het verbeteren van onze dienstverlening

* het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijk verplichting ons dat voorschrijft.


Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren ij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Betaalgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard zoals het fiscaal verplicht is om de boekhouding te bewaren.


Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende maatregelen getroffen.

* Binnen de praktijk hebben we een privacybeleid opgesteld en geimplementeerd

* We maken elke dag een back-up online bij onze software leverancier

* We hebben up-to-date software met licenties

* We hebben een servicecontract met een erkend IT-bedrijf

* We hebben een inbraak alarmsysteem welke is doorgeschakeld naar een alarmcentrale, welke een erkend beveiligingsbedrijf met een snelle responstijd aanstuurt bij een alarmmelding


Verwijzingen naar websites van derden ( via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie, en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door telefonisch contact met ons op te nemen met ons praktijknummer wat onderaan deze website staat.  Wij streven ernaar om binnen 5werkdagen op uw verzoek te reageren.


Klacht indien bij de Autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt  u een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens


Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.


Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? dan kunt u hierover contact opnemen via de contactgegevens van de praktijk zoals deze onderaan de website staan vermeld.


Frans Ferguson